Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím e-shopu, který je provozován na  internetové adrese www.nozickovi.cz(dále jen „e-shop“)

Dovolujeme si Vás tímto informovat o účelu a způsobu zpracování Vašich osobních údajů, zpracovávaných společností Nožička s.r.o., a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

Správce osobních údajů:

Nožička s.r.o., Kmochova 576/28, 500 09 Hradec Králové, DIČ:CZ28855566  (dále jen Správce)

Způsob a účel zpracování:

Osobní údaje zpracováváme pro účely obchodního styku, a to v rozsahu nezbytném pro tento styk, tj. zejména: jméno, příjmení, titul, fakturační a dodací adresa, název firmy, IČ, DIČ, email, telefonní číslo, fakturační a platební údaje. Zpracování v rámci procesu objednávky v sobě také zahrnuje odesílání objednávek, zpracování platby, zasílání elektronických potvrzení objednávky a faktur. V případech zpracování osobních údajů na základě smlouvy nebo ze zákona, jsou pole pro jejich zadání označena jako povinná, např. při zadávání objednávky. Pokud by povinné informace zadány nebyly, nemusíme být schopni poskytnout své služby. Doplňující osobní údaje je možné zadat do nepovinných polí a subjekt údajů si ručí za jejich správnost a dobrovolnost sdělení.

Bez souhlasu můžeme zpracovávat osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti, za účelem jednání o smlouvě a za účelem plnění smlouvy. Také v případě, kdy je zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby.  A v případě, kdy je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě. Na základě objednávek shromažďujeme a vyhodnocujeme klíčové údaje bez spojení s konkrétními osobami. Takto získané informace nám pomáhají pro zlepšení a zefektivnění obchodu.

Zákaznický účet on-line:

Pro co nejvyšší stupeň uživatelského pohodlí při nakupování nabízíme možnost uložit své osobní údaje trvale v zákaznickém účtu chráněném heslem. Registrace takového účtu je zcela dobrovolná. Po založení zákaznického účtu není pak nutné zadávat údaje znovu. V rámci zákaznického účtu máte možnost kdykoliv zobrazit své údaje, opravit je, ale také máte možnost kdykoliv zákaznický účet odstranit. Avšak odstranění zákaznického účtu on-line je pouze odstranění ze systému našeho e-shopu. Nemusí nutně dojít k odstranění z navazujících systémů. Při založení zákaznického účtu je nutné také zadat své vlastní heslo. To budete spolu s vaší emailovou adresou používat pro přístup k vašemu zákaznickému účtu.

Doba zpracování:

Osobní údaje budou uchovány po dobu trvání obchodního styku a dále po dobu, po kterou to vyžaduje příslušná tuzemská legislativa nebo právo EU.

Zdroje získaných informací

Osobní údaje získáváme od subjektu údajů v souvislosti s uzavíráním obchodního vztahu na základě zaslané závazné objednávky

Ochrana osobních údajů

 

Osobní údaje jsou díky kontrolním, technickým i bezpečnostním mechanismům zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu a přenosu, před jejich ztrátou či zničením, před jejich možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně daných povinností, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti. 

Příjemce osobních údajů:

Osobní údaje mohou být předávány pouze v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu orgánům státní správy a veřejné správy, pokud je tato povinnost stanovena zákonem, a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv správce. Správce může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele, a to pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje správce. Údaje tak mohou být předávány dodavatelům zajišťujících pro správce služby, které spočívají v rozesílání pošty, doručování zboží, poskytování účetních, daňových a IT služeb apod.

 

Vaše práva

Poskytování osobních údajů je zcela dobrovolné a máte právo:

  • na přístup – můžete kdykoliv Správce požádat o přístup ke svým osobním údajům, které o Vás zpracovává

  • na opravu – můžete Správce požádat o opravu chybných, nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracovává

  • na výmaz – můžete Správce požádat o výmaz svých osobních údajů, a to např. v případě, kdy, již tyto údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly poskytnuty, pokud však není nutné je dále zpracovávat pro splnění právních a zákonných povinností

  • na omezení zpracování – můžete Správce požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud však není nutné je v tomto rozsahu zpracovávat pro splnění právních a zákonných povinností

  • na přenositelnost údajů – máte právo na získání osobních údajů, které jste Správci poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, avšak tím nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob

  • na odvolání souhlasu – pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo tento souhlas pro účel, pro který byl udělen, kdykoliv odvolat, a to písemně na doručovací či elektronickou adresu Správce

  • vznést námitku – v případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu Správce (marketing, profilování, ..), musíte být o takovém způsobu zpracování osobních údajů předem informováni a  můžete proti takovému zpracování vznést námitku

  • podat stížnost - máte právo vznést stížnost a v případě podezření, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého nebo osobního života, nebo v rozporu se zákonem, máte právo o odstranění vzniklého stavu. V případě, že k odstranění vzniklého stavu nedojde, máte právo se obrátit k dozorovému orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů. Postup podle předchozí věty nevylučuje možnost podání stížnosti na Úřad na ochranu osobních údajů přímo.Záruka vrácení peněz do 30 dnů! Záruka vrácení peněz do 30 dnů!
100% záruka spokojenosti! 100% záruka spokojenosti!

FACEBOOK

Jste spokojeni s našemi službami? Chcete se o nás podělit s přáteli? Přidejte si nás na facebook! Budete tak mít přístup k rychlým informacím z našeho eshopu.

RYCHLÝ KONTAKT

Tel.: 732 624 616
Email: s.noha@seznam.cz
DIČ: CZ28855566


Bankovní spojení: 2600313990 / 2010 , FIO banka

Kontaktujte nás - rádi se Vám budeme věnovat!